Zpět na všechny reference

Reference od Uniquenature.cz – Richard Jaroněk

Uniquenature.cz – Richard Jaroněk


Pat­řím mezi velmi zane­prázd­něné lidi, kteří půl roku tráví mezi lety, zahra­nič­ními cestami a psa­ním textů do novin a časo­pisů. O to mi bylo pří­jem­nější, že jsem při tvorbě nového vzhledu mých webo­vých strá­nek pře­dal jen základní před­stavu, která byla do reálné podoby pře­tvá­řena s pro­fe­si­o­nál­ním pří­stu­pem a nápa­dis­tostí. Čas je vymo­že­nost, kte­rou nemů­žeme plýtvat a proto oce­ňuji rych­lou výrobu.