Zpět na blog

Martin Návrat – Kyocera partner

Se stu­diem Vyzj Art jsem spo­lu­pra­co­val poprvé. Velmi mne pře­kva­pil pří­stup, rych­lost a spo­leh­li­vost cel­kové rea­li­zace. Dodr­želi mou před­stavu o vzhledu a navíc ji velmi nápa­ditě roz­ší­řili. Nako­nec naše spo­lu­práce neskon­čila u jed­noho pro­jektu, ale velmi rád jsem s nimi pokra­čo­val v návr­zích a rea­li­zaci vizi­tek. Mimo to jsem rád, že se na ně můžu kdy­ko­liv obrá­tit s tech­nic­kým pro­blé­mem a můj dotaz je vždy ochotně zod­po­vě­zen. Nezbývá, než jen vřele doporučit!

Užili jste si článek? Pokud ano, budu rád za sdílení.

Autor: Tomáš Ševčík

Jsem vášnivý fotograf, webový vývojář/designer a muzikant v jedné duši. Tvořím responzivní weby založené na nejnovějších technologiích a trendech a občas o tom i něco napíšu. Více o mně 

A co vaše názory?

Napište svůj názor