Stručně o projektu Pantoner

V projektu Pantoner využil náš klient kromě základní realizace nových webových stránek také služeb doplňkových, a to například grafický návrh vizitek na míru a jejich zhotovení, později také tvorbu reklamního letáku nebo třeba vytvoření grafického návrhu reklamy do novin.

Provedené práce

  Vytvoření reklamního letáku   Návrh a tisk vizitek   Tvorba reklamy   Realizace loga   Design na míru   Nakódování a nasazení na redakční systém

Martin Návrat - Kyocera partner:

„Se stu­diem Vyzj Art jsem spo­lu­pra­co­val poprvé. Velmi mne pře­kva­pil pří­stup, rych­lost a spo­leh­li­vost cel­kové rea­li­zace. Dodr­želi mou před­stavu o vzhledu a navíc ji velmi nápa­ditě roz­ší­řili. Nako­nec naše spo­lu­práce neskon­čila u jed­noho pro­jektu, ale velmi rád jsem s nimi pokra­čo­val v návr­zích a rea­li­zaci vizi­tek. Mimo to jsem rád, že se na ně můžu kdy­ko­liv obrá­tit s tech­nic­kým pro­blé­mem a můj dotaz je vždy ochotně zod­po­vě­zen. Nezbývá, než jen vřele doporučit!“

Prohlédněte si web zde

www.pantoner.cz